วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สิทธิของประชาชนไทย


สิทธิของประชาชนไทย
ในหมวด ๓ รัฐธรรมนูญบัญญัติสิทธิของประชาชนไทยไว้หลายประการ ดังนี้
๑. สิทธิที่จะได้รับความเสมอภาคตามกฎหมาย หมายความว่า ประชาชนชาวไทยทุกคนย่อมมีสิทธิเสมอกันและได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายเท่าเทียมกัน
๒. สิทธิทางการเมือง เช่น สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง และสิทธิในการออกเสียงประชามติ เป็นต้น
๓. สิทธิในทรัพย์สิน และสิทธิในการสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
๔. สิทธิในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายจะกระทำมิได้ การจับกุม คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะกระทำไม่ได้ เว้นแต่อาศัยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
๕. สิทธิส่วนบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครอง การกล่าวหรือแพร่ข่าวที่เป็นข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว จะกระทำไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
๖. สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถืงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
๗. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่และของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
๘. สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๙. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐ กล่าวคือ เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง โดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม
๑๐. สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น